it's thời gian cho Tươi thịt trong những tâm lý ward. James Tuyển một Nóng Mới bệnh nhân phải